ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

about

ส่วนสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กรดำเนินงานด้านการสื่อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ภารกิจ และการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาคมและความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารกับประชาคมภายในตลอดจนประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน และดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ส่วนสื่อสารองค์กรดำเนินการภายใต้ภารกิจในการเป็นสื่อกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล / ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและผลงานของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่รู้จัก เข้าใจ มีทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดี เกิดความเชื่อถือจากสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เสนอข่าวสาร/ข้อมูลต่อประชาคมภายใน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความรัก ความศรัทธา ภาคภูมิใจ และผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนสำรวจความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาพัฒนามหาวิทยาลัย และดำเนินการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดอันอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์งานสื่อสารองค์กร

วิสัยทัศน์งานสื่อสารองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานสื่อสารองค์กรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ได้วางไว้ ส่วน สิ่อสารองค์กรจึงได้นำมาเป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์งานสื่อสารองค์กร คือ “สังคมชื่นชม มั่นใจวลัยลักษณ์ คนวลัยลักษณ์ ภูมิใจในองค์กร”

นโยบายการสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการสื่อสารองค์กร เน้นการสื่อสารมหาวิทยาลัยเชิงรุก ที่มุ่งเป้าหมายเพื่อให้ผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ พร้อมทั้งการสื่อสารให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีจิตสำนึกเดียวกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยร่วมกัน โดยเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน / อาจารย์แนะแนว ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาชนทั่วไป เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้นำนโยบายที่ได้รับจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาใช้เป็นแนวทางดำเนินกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร

กลยุทธ์การสื่อสาร

ใช้การสื่อสารเป็นกระบวนการและเครื่องมือ ดังนี้
1. ใช้สื่อแบบบูรณาการ ทั้งสื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร/วารสาร) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ แบนเนอร์ วีดิทัศน์ ฯลฯ) Social Media (Facebook, Twitter,Youtube,Line) Walailak Channel (สื่อโทรทัศน์ออนเน็ต) สื่อนิทรรศการ สื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เอกสารเล่ม แผ่นพับ จดหมายข่าว ฯลฯ) สื่อเฉพาะกิจ (โปสเตอร์ ป้ายผ้า บิลบอร์ด สปอตวิทยุ ฯลฯ)
2. เน้นการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมภายในเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับประชาคมภายนอก
3. เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนและรัฐบาลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะภาคใต้ สื่อมวลชน และชุมชนท้องถิ่น ในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

1. กลุ่มเป้าหมายภายนอก ได้แก่ สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์/ครูแนะแนว สถาบันอุดมศึกษา ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงาน/เครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป

2. กลุ่มเป้าหมายภายใน ได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดต่างๆ ในสภามหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น