ส่วนสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กรดำเนินภารกิจเป็นสื่อกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล / ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและผลงานของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่รู้จัก รับรู้ และมีภาพลักษณ์ที่ดี เกิดความเชื่อถือจากสังคม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความศรัทธา ภาคภูมิใจ และผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนสำรวจความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาพัฒนามหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

“เสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปสู่ระดับสากล”

our teaching team

Stella Lindley

ui/ux web master

A strict teacher that has been teaching since the age of 16. Stella won’t give you any slack, so you will have to do the very best work you’ve done in your life.

Donald Martin

Computer Science

Donald has a PHD in both Computer Science and Design. His beginner course is a must see for any aspiring web professional who want to learn from the best.

Gaby Williams

AI Expert

If there’s someone who can explain anything, Gaby is the one. She teaches you not just how to do something, but why to do it this way and not the other.

นโยบายการสื่อสารองค์กร

เน้นการสื่อสารเชิงรุก โดยใช้ Social Media และสื่อสมัยใหม่
รวมทั้ง Conventional Media เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นที่รับรู้และรู้จักในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์การสื่อสาร

ใช้การสื่อสารเป็นกระบวนการและเครื่องมือ ดังนี้

  1. ใช้สื่อแบบบูรณาการ โดยใช้สื่อดิจิทัลผ่าน Social Media (Facebook, Twitter, Youtube, Line และ Instagram) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์อื่นๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย Walailak Channel (สื่อโทรทัศน์ออนเน็ตของมหาวิทยาลัย) รวมทั้ง Conventional Media (สื่อมวลชน) สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อเฉพาะกิจ เป็นต้น
  2. สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมภายในเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลการสื่อสารกับประชาคมภายนอก
  3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ
  4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนและรัฐบาลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะภาคใต้ สื่อมวลชน และชุมชนท้องถิ่น ในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ

Learn from the very best

Join our course and start building the most wanted career available today. We make sure every class is easily understood, and that all students reach the same level of expertise needed for today’s hi-tech industry.

Working hours

Monday- Thursday:8:00-18:30 Hrs
(Phone until 17:30 Hrs)
Friday - 8:00-14:00

We are here

Westfield London 2039-2041 Westfield
Phone:+44 20 8834 4688
Fax:+44 20 8859 6598
Email: info@collage.com