ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  การแนะแนวการศึกษา

1.ครูสอนโรงเรียนสหมิตรศึกษา อำเภอบางจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2527-2529

2.พนักงานภาคพื้นสายการบินไทย จำกัด มหาชน ณ บริษัท หจก.นครดี ซี พ.ศ.2529-2536

3.พนักงานธุรการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15 เมษายน 2536 – ถึงปัจจุบัน

 

  1. การแนะแนวการศึกษา…………………………………………………………………………………….
  2. การร่วมจัดนิทรรศการ……………………………………………………………………………………..
  3. โครงการ สื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์
  1. ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา……………………………………………………………
  2. การจัดนิทรรศการ………………………………………………………………………………………
  3. ต้อนรับคณะ………………………………………………………………………………………………..
  4. ที่ปรึกษาและผู้จัดการชมรมวอลเลย์บอลบุคลากรและนักศึกษา
Tab Content

Connect with me

tudonrat@wu.ac.th
0 7667 3723
Tudonrat Srisattaban

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

  • นายธีรวิทย์  ทองรักษ์จันทร์
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา