นโยบาย และกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการสื่อสารองค์กร เน้นการสื่อสารมหาวิทยาลัยเชิงรุก ที่มุ่งเป้าหมายเพื่อให้ผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ พร้อมทั้งการสื่อสารให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีจิตสำนึกเดียวกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยร่วมกัน โดยเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน / อาจารย์แนะแนว ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาชนทั่วไป เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้นำนโยบายที่ได้รับจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาใช้เป็นแนวทางดำเนินกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร

 

 

กลยุทธ์การสื่อสาร


ใช้การสื่อสารเป็นกระบวนการและเครื่องมือ ดังนี้

 

  1. ใช้สื่อแบบบูรณาการ ทั้งสื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร/วารสาร) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ แบนเนอร์ วีดิทัศน์ ฯลฯ) Social Media (Facebook, Twitter,Youtube,Line) Walailak Channel (สื่อโทรทัศน์ออนเน็ต) สื่อนิทรรศการ สื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เอกสารเล่ม แผ่นพับ จดหมายข่าว ฯลฯ) สื่อเฉพาะกิจ (โปสเตอร์ ป้ายผ้า บิลบอร์ด สปอตวิทยุ ฯลฯ)
  2. เน้นการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมภายในเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับประชาคมภายนอก
  3. เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ
  4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนและรัฐบาลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะภาคใต้ สื่อมวลชน และชุมชนท้องถิ่น ในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ
 

กลุ่มเป้าหมาย

 

กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

 

  1. กลุ่มเป้าหมายภายนอก ได้แก่ สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์/ครูแนะแนว สถาบันอุดมศึกษา ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงาน/เครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
  2. กลุ่มเป้าหมายภายใน ได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดต่างๆ ในสภามหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น