ผลงานตีพิมพ์ด้าน Physical Science ใน Nature Index ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศไทย
การจัดอันดับบทความวิจัยตีพิมพ์ในฐาน Nature Index ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ระหว่าง 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 พบว่า ผลงานตีพิมพ์ด้าน Physical Science ใน Nature Index ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศไทย


Walailak University is currently ranked no.4 of all Universities in Thailand in Physical Science reported by Nature Index: 1 June 2018 – 31 May 2019.