ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติทะลุ 200 บทความเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เผยแพร่ข้อมูลบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูล ISI/Scopus ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561- 18 กันยายน 2562) พบว่า มีจำนวนงานวิจัยของคณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ เผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล ISI/Scopus จำนวน 205 บทความ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 50 บทความ และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่มีการเผยแพร่บทความทะลุ 200 บทความอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชุดปัจจุบัน มีนโยบายในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ โดยด้านการวิจัยที่ต้องการผลักดันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะฐานข้อมูล ISI/Scopus เข้มข้นขึ้นในสัดส่วน 1 คนต่อ 1 บทความ ที่สำคัญปัจจุบันมีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยจำนวน 18 ศูนย์ด้วย

ทั้งนี้ฐานข้อมูล ISI Web of Science และฐานข้อมูล Scopus เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิชาการที่สำคัญของโลก ครอบคลุมวารสารที่มีมาตรฐานทุกศาสตร์สาขาวิชา โดยฐานข้อมูล ISI ครอบคลุมวารสารกว่า 20,000 วารสาร และ Scopus ครอบคลุมวารสาร มากกว่า 35,000 วารสาร ให้นักวิจัยสืบค้น อ้างอิง ประยุกต์ใช้ ต่อยอด อีกทั้งเป็นดัชนีในการวัดความก้าวหน้าของนักวิชาการ การประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งหากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการเผยแพร่งานวิจัยผ่านฐานข้อมูลนานาชาติมากกว่า 200 บทความต่อปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลดีต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน Times Higher Education World University Rankings และ QS World University Rankings 2019 ต่อไป

 

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร