สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 7 หลักสูตร ของหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการพัฒนาครู ที่มุ่งตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับสภาพบริบทของแต่ละสถานศึกษาให้มากที่สุด เนื่องด้วยสถานศึกษาแต่ละแห่งมีวิสัยทัศน์การพัฒนาเฉพาะด้านที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อความต้องการแนวทางสนับสนุนการพัฒนาทางการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงเปิดโอกาสให้ครูได้มีโอกาสเลือกหลักสูตรที่จะยกระดับการสอนตามความต้องการของครูผู้สอน

กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูผู้สอน โดยพัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 และเปิดโอกาสให้เกิดการบูรณาการโดยให้ทั้งภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ และส่วนราชการ มีโอกาสได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้สถาบันคุรุพัฒนาพิจารณาและอนุมัติหลักสูตรที่มีความเหมาะสมทางวิชาการ และวิชาชีพครู เพื่อให้ครูผู้สอนมีโอกาสเลือกหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการจึงสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมจากผู้พัฒนาหลักสูตร

ดังนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอน และบริการวิชาการ รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน จึงเห็นว่าการใช้จุดเด่นของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรครูของประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญในการบริการสังคมในสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีความถนัดและเป็นที่ต้องการของครูผู้สอน ประกอบกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และเป็นภารกิจตอบโจทย์วิสัยทัศน์”เป็นหลักในถิ่น” ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรในศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใช้ในการอบรมให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา

ผลการพิจารณารับรองหลักสูตรโดยสถาบันคุรุพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา มีมิติรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 7 หลักสูตร

โดยมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้

สำนักวิชา

ชื่อหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กรรมการหลักสูตร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

1. การพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์หัวข้อเซลล์ไฟฟ้าจากผัก-ผลไม้ในท้องถิ่น

อ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ

ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา

2. การพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์หัวข้อสมบัติของแสง

อ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ

รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์

3. การจัดจำแนกสัตว์ทะเล

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ

ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์
น.ส.สุภาพร ผ้าสมบุญ

4. เทคนิคทางชีวโมเลกุล

อ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย

ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

5. จิตวิทยาสำหรับครูเพื่อนักเรียนในยุค Generation Z

อ.ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี

ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
นางสาวชวนพิศ เกื้อมา

6. การพัฒนาเทคนิคการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ.อับดุลรอยะ ปาแนมาแล

อ.เพ็ญศรี พานิช

7. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่ Thailand 4.0

ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

อ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
นางสาวพัชรี เมืองมุสิก

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน หรือนักวิชาการ เข้าร่วมพัฒนาครูตามหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยามีความมั่นใจในวิชาการที่จะถ่ายทอดแก่ครูผู้สอน โดยผู้สนใจสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ หน่วยพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ ครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075 673 521 หรือ E-mail: yaowanee.ch@wu.ac.th