Add Your ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานาชาติ มุ่งสู่ World Class UniversityHeading Text Here

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานาชาติ มุ่งสู่ World Class University นำกรอบมาตรฐาน UKPSFเน้นทักษะการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์มาใช้สำหรับการเรียนการสอน เปิดสอน 3 วิทยาลัยนานาชาติ เพิ่มหลักสูตรอินเตอร์ ปฏิรูปการสอนภาษาอังกฤษให้บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมรองรับความเป็นสากล


ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพัฒนาการและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก ประมาณ 8,000 คน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกำลังขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานาชาติเพื่อมุ่งไปสู่ World Class University โดยได้นำกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ UKPSF (United Kingdom Professional Standards Framework) เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาการสอนนักศึกษาให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์มากกว่าการเรียนแบบท่องจำ ซึ่งการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF จะเริ่มใช้เต็ม100 % ตั้งแต่เทอมแรก ปีการศึกษา2562 พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยยังได้ลดขนาดห้องเรียนให้เล็กลง ปรับปรุงห้องเรียนให้มีความทันสมัยเป็นห้องเรียนอัจฉริยะแบบ Smart Classroom


ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติ อัครราชกุมารี และวิทยาลัยนานาชาติเปิดสอนหลักสูตรบัญชีนานาชาติ หลักสูตรท่องเที่ยวนานาชาติ และหลักสูตรโลจิสติกส์นานาชาติ ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติมากว่า 10 ประเทศเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ปรับสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อรองรับความเป็นนานาชาติที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็น Smart Laboratory การนำรถไฟฟ้า Smart Mobility มาใช้เป็นระบบขนส่งภายใน การใช้ระบบ Smart Security ติดตั้งกล้อง CCTV ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง การสนับสนุนให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศมากขึ้น การปรับปรุงพัฒนาSport Complex และFitness ให้ทันสมัยมีมาตรฐานสากล การสร้างสวนวลัยลักษณ์เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง ที่สำคัญมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนและส่งเสริมความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น


ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ม.วลัยลักษณ์ กล่าวเสริมว่า การปฏิรูปการสอนภาษาอังกฤษเป็นอีกนโยบายที่มีความสำคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพก้าวทันโลก โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสถาบันภาษา จ้างอาจารย์ชาวต่างชาติมากกว่า 90 % มาสอนภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี รวม 6 ภาคการศึกษา ขณะเดียวกันกำหนดให้ทุกหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในชั้นปีที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและแข่งขันในเวทีโลกได้


“ในรอบ3ปีที่ผ่านมาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์รวมกันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และล่าสุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังได้รับการจัดอันดับสถาบันที่มีงานนวัตกรรมลำดับที่ 429 ของโลก ลำดับที่ 148 ของเอเชียและลำดับที่ 6 ของประเทศไทย และเป็นสถาบันที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ลำดับที่ 696 ของโลก ลำดับที่ 255 ของเอเชียและลำดับที่ 7 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดย SCImago Institutions Rankings 2019 รวมถึงการจัดอันดับบทความวิจัยตีพิมพ์ในฐาน Nature Index ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ระหว่าง 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 พบว่า ผลงานตีพิมพ์ด้าน Physical Science ใน Nature Index ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศไทยด้วย”รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ กล่าว






























ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร