อาจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ : ได้รับทุนส่งเสริมบัณฑิต มูลนิธิอานันทมหิดล

อาจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต ประจำปี 2560 แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล โดยได้รับเงินพระราชทานทุนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นระยะเวลา 3 ปีอาจารย์ นพ.อภิชัย เป็นชาวอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ปัจจุบันเป็นอาจารย์แพทย์เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558

อาจารย์ นพ.อภิชัย ให้ความสำคัญกับภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีแนวคิดการทำงานว่า “ทำแล้วต้องเกิดประโยชน์ ทำแล้วดี จงทำต่อไป” พร้อมบอกว่า การทำงานอย่างมีแรงบันดาลใจและเป็นงานที่รัก ถือว่า เป็นเรื่องสนุก แต่ในความเป็นจริง งานทุกงานจะมีความท้าทาย ทั้งอาจเป็นเรื่องที่สนุกน้อยหรือไม่สนุกเสมอ ดังนั้น ความล้มเหลวสามารถเกิดขึ้นได้ ล้มแล้วลุก เหนื่อยหยุดพัก ในชีวิตการทำงานจะเป็นวงจรลักษณะนี้เสมอ

สิ่งที่สำคัญ คือ “กำลังกาย” ซึ่งส่วนนี้ อาจารย์ นพ.อภิชัย บอกว่า ทำได้ไม่ยาก แค่ใส่ใจเรื่องอาหารการกิน ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่า คือ “กำลังใจ” ถือเป็นเรื่องโชคดีที่ครอบครัว ทั้งคุณพ่อคุณแม่ พี่ชาย ภรรยา และญาติพี่น้องให้สิ่งนี้เสมอมา เหมือนเชื้อเพลิงในการดำเนินชีวิต และต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนฝูง และคนรอบข้างที่ให้สิ่งดีๆ เสมอมา และคติที่ช่วยชี้นำและเตือนใจได้เสมอ คือ พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่ว่า

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”


ในฐานะที่ อาจารย์ นพ.อภิชัย มี 2 บทบาท ทั้งเป็นแพทย์และอาจารย์แพทย์ โดยด้านการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทำให้มีโอกาสช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยหลากหลายกลุ่ม รูปแบบงานมีความหลากหลายครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพ ได้ทำงานกับผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และระบบบริการสาธารณสุข จึงเป็นงานที่มีความท้าทายและมีคุณค่า ส่วนการเป็นอาจารย์แพทย์ ถือว่า เป็นงานที่สนุก ได้มีโอกาสสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวไปเป็นกำลังของชาติในอนาคต โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างบัณฑิต สร้างแพทย์ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมสู่สังคม จึงได้ไปศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ด้านการแพทย์ต่างๆ เช่น การไปเพิ่มพูนความรู้และได้รับประกาศนียบัตร ACSM/NPAS Physical Activity in Public Health Specialist จาก American College of Sports Medicine และ National Physical Activity Society การไปศึกษาดูงานด้านการแพทย์ปฐมภูมิและแพทยศาสตรศึกษา ณ Department of Primary Care Medicine, Faculty of Medicine, University of Malaya, ประเทศมาเลเซีย การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ณ Hospis Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ Modbury Hospital and Northern Adelaide Palliative Service ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น

ด้านการวิจัย อาจารย์ นพ.อภิชัย มีความสนใจงานวิจัยทางด้านกิจกรรมทางกาย (Physical activity) การสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion) และเวชศาสตร์ครอบครัว (Family medicine) โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ เช่น บทความเรื่อง Evidence behind 10,000 steps walking เผยแพร่ทางวารสาร Journal of Health Research เรื่อง Physical activity among medical students in Southern Thailand : a mixed methods study เผยแพร่ทางวารสาร BMJ Open เป็นวารสารการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เรื่อง Development of a physical activity monitoring tool for Thai medical schools : a protocol for a mixed methods study รอการพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร BMJ Open และเรื่อง A population-based survey on physical inactivity among adults in Chiang Mai, Thailand รอการพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Archives of Public Health และได้รับรางวัล ISBNPA/BMC Scholarships ในงานประชุมวิชาการ ISBNPA Annual Meeting 2017 ณ เมืองวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา จาก International Society of Behavior Nutrition and Physical Activity ปัจจุบันกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดโรคและสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีเป้าหมายของการทำงานวิจัย คือ ทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับสุขภาพของประชาชน ทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น และเจ็บป่วยน้อยลง

ในอนาคต อาจารย์ นพ.อภิชัย บอกว่า อยากเห็นงานวิจัยและวิชาการ ที่เป็นดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind” (ความสำเร็จที่แท้มิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น แต่อยู่ที่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ) และอยากให้นักศึกษาเป็นแพทย์ตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่า “I don’t want you to be only a doctor. But I also want you to be man.” (ฉันไม่ต้องการให้พวกเธอมีความรู้ทางการแพทย์อย่างเดียว ฉันต้องการให้พวกเธอเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมแล้ว)

อาจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ บอกเล่าถึงความภูมิใจในตอนท้ายว่า นอกจากได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต ประจำปี 2560 แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล แล้ว การได้ตอบแทนสังคมก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน และสนับสนุนห้องสมุดในโรงเรียน โดยตลอดเวลา 4 ปี ค่าตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับจากการเป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความสุขภาพให้กับนิตยสารเล่มหนึ่ง ได้ขอให้ทางสำนักพิมพ์เปลี่ยนเป็นหนังสือเพื่อมอบให้โรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทย

สมพร อิสรไกรศีล ส่วนสื่อสารองค์กร เรียบเรียง