นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนการศึกษา ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Graduate Institute) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Royal Academy) ซึ่งถือเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คนแรกที่ได้รับทุนนี้ โดยจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561

นางสาวปรียานุช สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้เล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้ที่มหาวิทยาลัยลักษณ์ ว่า เพราะชอบสายงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข แม้ว่าตอนแรกที่เข้ามาเรียนจะยังไม่ทราบว่าอนามัยสิ่งแวดล้อมคืออะไร แต่เมื่อเข้ามาเรียนแล้วก็มีความเข้าใจและมีความถนัดในสายงานนี้มากขึ้น โดยหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตในกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และทักษะพื้นฐานของการเป็นนักสาธารณสุขที่ดี ในการเรียนรายวิชาในกลุ่มการสาธารณสุขทั่วไป ก่อนจะต่อยอดในรายวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย การควบคุมและตรวจวัดมลพิษอากาศ การจัดการเหตุรำคาญ การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย เทคโนโลยีการประปา การบำบัดน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ทางหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ยังมีรายวิชา ฝึกปฏิบัติงานในชุมชน เช่น รายวิชาชุมชนกับสุขภาวะ และการฝึกการทำงานจริงในรายวิชาสหกิจศึกษา การสัมมนา และโครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ที่สำคัญการเรียนการสอนที่วลัยลักษณ์ เน้นการจัดการเรียนแบบ Active Learning เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของความเชื่อมโยงระหว่างสภาวะแวดล้อมกับผลกระทบสุขภาพ จากกรณีศึกษาและสถานการณ์จริง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ

นางสาวปรียานุช ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนในห้องเรียน ตั้งใจฟังที่อาจารย์สอน และทำความเข้าใจขณะที่เรียน ทำให้ใช้เวลาในการทบทวนไม่มาก จึงมีเวลาไปทำกิจกรรม ซึ่งถือเป็นการฝึกการบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น อีกทั้งสามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อีกด้วย ทำให้ได้รับประกาศนียบัตรจาก WU Honors Club (ผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก) และประกาศนียบัตรจาก สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวปรียานุช ยังเล่าให้ฟังต่อถึงสิ่งที่ได้จากการเรียนที่วลัยลักษณ์ ว่า ทักษะความรู้จากคณาจารย์ที่สอนทำให้มีความเข้าใจและสามารถลงมือปฏิบัติจริงได้ ทั้งยังมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทดลองใช้ ส่งผลให้การเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมีระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงานมาใช้ในการเรียนการสอน โดยส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในสถานประกอบการ ทำให้เกิดการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานผ่านประสบการณ์การทำงานจริง และเกิดทักษะการใช้ชีวิต

เกี่ยวกับหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม นางสาวปรียานุช ได้ให้ความเห็นว่า จากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ทำให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่นักอนามัยสิ่งแวดล้อมจะต้องป้องกันและส่งเสริม เพื่อให้สามารถได้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ดังนั้น นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการสาธารณสุขหรือสุขาภิบาลในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขหรือสุขาภิบาลในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หรือปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำ อากาศ กากของเสียในโรงงานตมกฎหมายกำหนด นักวิทยาศาสตร์หรือวิชาการสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความหลากหลายทางสายงานและโอกาสในการศึกษาต่อ ทำให้หลักสูตรนี้เป็นที่น่าสนใจและมีความสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นางสาวปรียานุช ได้รับโอกาสไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ที่ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา “โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Royal Academy) ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ครอบคลุมค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับผู้รับทุน รวมทั้งมีโอกาสไปอบรมหรือทำวิจัยที่สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของชีวิต พร้อมทั้งบอกเป้าหมายของอาชีพในอนาคตว่า อยากเป็นนักวิจัยและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะศึกษาและเข้าใจในสิ่งที่เรียนมา ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และที่สำคัญอยากถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันตนเองและพัฒนาประเทศต่อไป

แม้ว่า จะประสบความสำเร็จได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว นางสาวปรียานุช ก็ไม่ลืมที่จะฝากข้อคิดถึงน้องๆ ขอให้ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวความรู้ และเทคนิคปฏิบัติการต่างๆ เพราะมีประโยชน์ต่อตัวเราและสามารถใช้งานได้จริง และขอให้น้องๆ ทำกิจกรรมไปด้วย เพราะเชื่อว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญ แต่กิจกรรมก็เป็นสิ่งที่จำเป็น

สำหรับน้องๆ ที่จะเข้ามาศึกษาในสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวปรียานุช บอกว่า “พี่เชื่อมั่นในศักยภาพของสำนักวิชา คณาจารย์ และนักศึกษาทุกคนมีศักยภาพเทียบเท่ามหาวิทยาลัยอื่นแน่นอน น้องๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีเครื่องมือมากมายที่จะให้น้องๆ ได้เรียนและปฏิบัติ ที่สำคัญมีโอกาสในการเรียนต่อและทำงานแน่นอน”

นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สมพร อิสรไกรศีล ส่วนสื่อสารองค์กร เรียบเรียง