ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน : เน้นวิจัยเชิงพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน เน้นวิจัยเชิงพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” โดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถเป็นหลักในถิ่น และเผยแพร่งานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และหัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท วทม.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ทำงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศ จังหวัดนนทบุรี ต่อมาได้รับราชการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง จากนั้น ได้มาเป็นอาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2547 (ขณะนั้นยังไม่แยกเป็นสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักเทคนิคการแพทย์ ที่สำคัญมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในสถาบันการศึกษาแห่งแรกในภาคใต้ที่เปิดสอนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ต่อมาใน ปี 2550 ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แบบ Sandwich Program ศึกษาต่อด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีโอกาสไปทำการศึกษาวิจัยที่ Saarland University เมือง Homburg รัฐ Saarland ประเทศเยอรมันในระหว่างการศึกษา

เมื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา สำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานที่สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้เป็นแกนนำในการผลักดันให้มีการจัดตั้งคลินิกเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนปัจจุบัน คลินิกเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสถานะเทียบเท่ากับสาขาวิชา ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์ฯ

ทั้งนี้ ภารกิจหลักของคลินิกฯ เน้นการบริการวิชาการ โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อมุ่งหารายได้ในลักษณะโครงการวิสาหกิจ ให้บริการร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีแผนเพื่อขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการต่อไป เพื่อยกระดับการบริการให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

ด้านการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่มีแนวคิดมาจากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” โดยใช้งานวิจัยเชิงพื้นที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็นหลักในถิ่น และเผยแพร่งานวิจัย หรือยกระดับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยหรือการบริการในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับในระดับสากลได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา ได้ทำวิจัยเพื่อศึกษาฤทธิ์ต่อสุขภาพด้านต่างๆ ของน้ำส้มจาก ผลิตภัณฑ์ชุมชนของ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ที่ผลิตโดยการหมักน้ำหวานของต้นจาก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และนำน้ำส้มจากแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มมูลค่าต่อไป ซึ่งงานวิจัยนี้จะช่วยให้เกิดการอนุรักษ์ป่าจาก ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และการส่งเสริมอาชีพ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยโรคติดเชื้อด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ ด้านระบบภูมิคุ้มกันในมนุษย์ ยังได้เน้นการทำวิจัยเรื่องโรคเมลิออยโดสิส ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรง ติดต่อได้จากดินและน้ำ ทำให้คนและสัตว์ถึงแก่ชีวิตได้ แต่ข้อมูลเรื่องโรคนี้ในภาคใต้ของประเทศไทยยังมีไม่มากนัก จึงได้ร่วมมือกับนักวิจัยในสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดตั้งศูนย์การเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดสิส (Center of Excellence Research for Melioidosis; CERM) เพื่อวิจัยโรคเมลิออยโดสิสในภาคใต้ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายโรงพยาบาลหลายแห่งในภาคใต้ โดยได้บูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและการพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษา งานสอนโดยเฉพาะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นสิ่งที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา มีความภูมิใจ เพราะได้มีส่วนในป้องกันและรักษาโรคให้แก่เพื่อนมนุษย์ จึงมีความมุ่งมั่นถ่ายทอดไม่เฉพาะความรู้ แต่ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการทำงานในวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยการปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ เพราะวิชาชีพนี้ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับชีวิตมุนษย์ ดังนั้นการทำงานในทุกขั้นตอนต้องอาศัยทั้งความรู้ และจรรยาบรรณ ที่จะต้องปลูกฝังนักศึกษาทุกคนให้เป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดี มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต

งานบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการใช้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และร่วมผลักดันจนเกิด “คลินิกเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU-MeT) เป็นความตั้งใจอีกอย่างหนึ่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา ที่ต้องการพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นที่ยอมรับ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกงานของนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริการวิชาการด้านวิชาชีพด้วย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของคลินิกเทคนิคการแพทย์ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory accreditation; LA) และ ISO ต่อไป พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และขยายกลุ่มลูกค้าของคลินิกให้เพิ่มมากขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เล่าถึงแรงจูงในการทำงานว่า เป็นความต้องการที่อยู่ภายในของตนเอง ที่ชอบการทำงาน ชอบพัฒนางาน และชอบเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทางบวก เพื่อช่วยพัฒนางานใน 3 ภารกิจหลัก คือ งานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ ที่สำคัญในการทำหน้าที่ทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบทั้งในฐานะครู นักวิจัย และนักเทคนิคการแพทย์ รวมกันผลักดันให้ตัวเองทำงานนี้อย่างมุ่งมั่น

จากเป้าหมายที่ว่า “จะเป็นครูที่สอนทั้งวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งเป็นนักวิจัยที่สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” นับได้ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน เป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประวัติและผลงาน

สมพร อิสรไกรศีล ส่วนสื่อสารองค์กร เรียบเรียง