อานนท์ อาชานกุล : ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Heidelberg University ประเทศเยอรมนีอานนท์ อาชานกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการตอบรับให้ไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ที่ The Interdisciplinary Center for Scientific Computing (IWR), Heidelberg University ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17 เมษายน ถึง 16 กรกฎาคม 2560

อานนท์ อาชานกุล นักศึกษาทุน พสวท. ได้เล่าให้ฟังว่า ได้เข้าโครงการโรงเรียนฤดูร้อนวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (Walailak Computational Science Summer School 2016 หรือ WUCSSS 2016) ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณจาก Interdisciplinary center of scientific computing (IWR), Heidelberg University ประเทศเยอรมนี

จากการเข้าร่วมฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่าน อานนท์สนใจงานวิจัยเกี่ยวกับพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของ Prof. Peter Bastian เป็นพิเศษ จึงได้เข้าไปคุยกับท่านถึงงานวิจัยต่างๆ ที่ท่านกำลังทำอยู่ และปรึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะขอไปทำวิจัยระยะสั้น เพื่อต่อยอดงานวิจัยที่กำลังทำอยู่ซึ่งเกี่ยวกับการจำลองโมเดลทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแพร่ของมลพิษในอากาศ ซึ่งท่านได้ตอบตกลงและได้ส่งหนังสือเชิญเพื่อให้ไปฝึกงานระยะสั้นกับกลุ่มวิจัยของท่านในเวลาต่อมา

อานนท์ ได้เล่าต่อว่า The Interdisciplinary Center for Scientific Computing (IWR) เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาระเบียบวิธีเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์โดยเฉพาะ และงานด้านวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (Scientific computing) เป็นหนึ่งในเสาหลักของงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Heidelberg ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเยอรมนี ที่ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 50 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก โดย Times Higher Education

งานวิจัยที่ อานนท์ กำลังจะไปทำคือ แบบจำลองของกระจายตัวของมลพิษในอากาศ โดยใช้ระเบียบวิธีการไฟไนต์อิลิเมนต์ (Simulation of Air Pollution Distribution Using Finite Element Methods) ซึ่งเป็นการใช้ระเบียบวิธีเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical modeling) มาวิเคราะห์ปัญหาการกระจายตัวของมลพิษในอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยมลพิษออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทำนายผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และออกแบบวิธีการควบคุมการปล่อยมลพิษเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว อานนท์ บอกว่า ได้วางแผนจะเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยตรง เพราะอยากจะสานต่องานวิจัยที่ทำไว้ นั่นคือ การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งหากเป็นไปได้อยากจะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เพื่อจะได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ในการทำวิจัย ได้เรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไป

สมพร อิสรไกรศีล เรียบเรียง