มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านใหม่เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนใหม่ ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้แนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมรายงานความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและภารกิจอื่นๆ โดยเฉพาะความก้าวหน้าโครงการสำคัญ คือ โครงการก่อสร้างโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 95 % เพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการขยายถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยจาก 4 เลนเป็น 6 เลน รวมถึงการพัฒนาถนนเส้นต่างๆ รายรอบมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการพัฒนาและเชื่อมต่อระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยให้สะดวกขึ้น สิ่งสำคัญที่ต้องการการสนับสนุนจากจังหวัด คือการก่อสร้างสะพานยกระดับเพื่อเชื่อมต่อทางเข้า-ออก ทางหลวง 401 ด้านหน้ามหาวิทยาลัย รองรับผู้ที่จะมาใช้บริการศูนย์การแพทย์ฯ จำนวนมาก

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจังหวัดยังมีความร่วมมือที่สำคัญ เช่น ความร่วมมือโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงยินดี พร้อมกล่าวว่า ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ จะมุ่งเน้นการสานต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด เพื่อก้าวสู่การเป็นนครแห่งอารยธรรม ซึ่งทุกภาคส่วน ทุกองค์กร และทุกฝ่ายที่มีบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ สามารถสนับสนุน และส่งเสริมการเป็นนครแห่งอารยธรรมได้ โดยขอให้ทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอว่าในแต่ละวันได้ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ ล้มเหลว หรือมีผลงานในตำแหน่งเป็นที่ประจักษ์แล้วหรือยัง

ประมวลภาพ
ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร