ม.วลัยลักษณ์ ได้รับผลประเมิน "คุณธรรม-โปร่งใส" 86.50 คะแนน ระดับ Aเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านเกณฑ์การประเมินจาก ป.ป.ช. ได้คะแนนร้อยละ 86.50 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การเปิดเผยข้อมูล คะแนนร้อยละ 100 และการป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 เท่ากัน และการปฎิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 89.69

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ที่ดีขึ้นตามลำดับ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 78.16 ต่อมาในปีงบประมาณ 2561 ได้คะแนนร้อยละ 81.34 และปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 86.50

อย่างไรก็ตาม หากดูคะแนนเฉลี่ยของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า อยู่ที่ร้อยละ 86.05 คะแนนเฉลี่ยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 86.32 คะแนน และหากดูในภาพรวมของประเทศ พบว่า ภาพรวมของประเทศมีผลการประเมิน ได้คะแนนร้อยละ 66.73 จากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 85 หรืออยู่ในระดับ C หรือระดับปานกลาง โดยหน่วยงานภาครัฐที่ได้คะแนนการประเมินมากที่สุด คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้คะแนนร้อยละ 99.06 และมีหน่วยงานภาครัฐที่มีผลประเมินผ่านเกณฑ์ หรือ ระดับ A และ AA จำนวน 970 หน่วยงาน คือเป็นร้อยละ 11.69 ของหน่วยงานทั้งหมด ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับ A