นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ มีผลการเรียนดีขึ้นอย่างโดดเด่น ภายใต้การเรียนการสอนตามกรอบ UKPSFนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2562 มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 43.53 สูงที่สุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา หลังจากได้จัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ปฏิรูปการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF (United Kingdom Professional Standards Framework) หรือ “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ UKPSF” โดยได้จัดฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการสอน ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาแล้วจำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ ในการสอนมากขึ้น รวมถึงเพื่อสอนให้นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดนอกกรอบมากกว่าการเรียนแบบท่องจำ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีอาจารย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) จำนวน 52 คน นับว่ามากที่สุดในประเทศไทย แบ่งเป็นระดับ Senior Fellow จำนวน 11 คน และระดับ Fellow จำนวน 41 คน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการสอนตามกรอบ (UKPSF) 100%

จากการจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการศึกษาของนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2562 มีผลการเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 43.53 ในขณะที่ผลการศึกษาแรกเข้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 และ 2561 ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 35.35 และ 41.22 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า มี 6 สำนักวิชา ไม่พบนักศึกษาที่มีผลการเรียน ต่ำกว่า 2.00 ได้แก่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติและวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี หากพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่ม พบว่า นักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นกลุ่มที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ 3.00 ขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 66.57 ในขณะที่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ 3.50 ขึ้นไป อยู่ที่ร้อยละ 33.82 และ ร้อยละ 23.95 ตามลำดับ

จากข้อมูลสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพัฒนาการในการเรียนรู้มากขึ้น ภายใต้การเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF และปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านอื่นๆของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ