ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.วลัยลักษณ์ 4 พ.ย.’62ม.วลัยลักษณ์ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 1,944 คน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,944 คน ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 21 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 59 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 1,864 คน

โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายแพทย์ ดร. สุขุม กาญจนพิมาย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์ และนายกัมพล ตันสัจจา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 27 คน ผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษาจำนวน 4 คน ผู้ได้รับโล่กิตติการ จำนวน 3 ราย และเข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น จำนวน 3 คน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระศิเมษ เมืองช้าง อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครูกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับพระราชทานรางวัลด้วย

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ มารายงานตัวด้วยตนเองในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 โดยจะมีการซ้อมใหญ่ขั้นตอนสมบูรณ์เหมือนวันรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว