มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

วันนี้ (28 ตุลาคม 2562) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรอาเซียนศึกษาและวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก University Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย นำโดย Professor Datuk Dr. Rokiah Hj Omar, Director of Universiti Community Transformation Center, UKMรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย UKM ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการมาเยือนของอาคันตุกะจากต่างประเทศ เนื่องจากเป็นโอกาสสำคัญของมหาวิทยาลัยที่จะได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียซึ่งมีความก้าวหน้าและการพัฒนาทางการศึกษาอย่างรวดเร็ว และ UKM เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศมาเลเซีย จึงถือเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้ร่วมมือกับ UKM ในการพัฒนาวิชาการ

Professor Datuk Dr. Rokiah Hj Omar กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเยือนและขอขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ถือเป็นการริเริ่มให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานร่วมกัน ไม่ใช่เฉพาะกับสาขาใดสาขาหนึ่ง แต่สามารถบูรณาการได้ทุก ๆ สาขาของทั้งสองมหาวิทยาลัย และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่มีมายาวนาน ของสองสถาบันด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่สำนักวิชาเคยดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย UKM อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งแบบ short visit และ internship programs อย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรอาเซียนศึกษาเคยรับนักศึกษาจาก UKM มาร่วม internship program ซึ่งนักศึกษามีความขยันอดทนและกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาก นอกจากนี้ สำนักวิชามีกิจกรรม study abroad ส่งนักศึกษาไปมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน และเวียดนาม เพื่อศึกษา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และสำนักวิชายินดีที่ได้ลงนามข้อตกลงทางวิชาการกับ UKM ในวันนี้

วัตถุประสงค์หลักในการมาเยือนในครั้งนี้เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement : MOA) ในระดับสำนักวิชาระหว่างสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Faculty of Islamic Studies, University Kebangsaan Malaysia (UKM) ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา กิจกรรม community service การทำวิจัยร่วม ซึ่งนำไปสู่การลงนามข้อตกลงดังกล่าว เพื่อให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินกิจกรรมทางวิชาการได้อย่างสะดวกราบรื่นภายใต้ข้อตกลงที่มีร่วมกัน
สาระสำคัญของ MOA มีดังนี้ 1) สร้างเครือข่ายการวิจัยและการตีพิมพ์งานวิจัยนานาชาติ 2) แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาและการเป็นที่ปรึกษาร่วมทางวิชาการ 3) การร่วมทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และนักวิจัย 4) การร่วมพัฒนางานวิจัย 5) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

การลงนามดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Professor Datuk Dr. Rokiah Hj Omar, Director of Universiti Community Transformation Center เป็นผู้ลงนามฝ่าย UKM ทั้งนี้ ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวจะพัฒนาไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ที่ขยายขอบเขตครอบคลุมไปยังสาขาอื่น ๆ ระหว่างสองสถาบันต่อไปในอนาคต โอกาสเดียวกันนี้ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรม community service ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติร่วมกับตัวแทนนักศึกษาของ UKM อีกด้วย

ประมวลภาพ