ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุม 14th CRISU-CUPT Conference ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 14th CRISU-CUPT Conference (The Council of Rector of Indonesia State University (CRISU) – The Council of University President of Thailand (CUPT) ) หรือการประชุมความร่วมมืออธิการบดีไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 14 ณ Udayana International Convention Center, Bali ประเทศอินโดนีเซีย

การประชุม 14th CRISU-CUPT Conference จัดขึ้นโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีอินโดนีเซีย ภายใต้หัวข้อ Higher Education in the Digital Era โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จากประเทศไทยและอินโดนีเซียเข้าร่วมกว่า 100 สถาบัน และมีผู้ร่วมงานประมาณ 500 คน

ประมวลภาพ