มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดแส็งแร็งวันนี้ (1 พ.ย.62) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในนามมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ณ วัดแส็งแร็ง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานและถวายผ้าพระกฐินแด่พระภิกษุ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และผู้มีเกียรติในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีถวายพุ่มกฐินในครั้งนี้ด้วย

การทอดกฐินที่วัดแส็งแรงนี้ เพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนเพื่อให้มีปัจจัยและพลังในการพัฒนาวัดแส็งแร็ง ให้เป็นแหล่งสืบทอดพระพุทธศาสนาควบคู่กับการพัฒนาเป็นสถานที่พักของญาติผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่กำลังจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อสร้างฌาปนสถานในการพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อชุมชน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการ ก่อให้เกิดความรักสามัคคีของนักศึกษาและบุคลากร มุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ควรถือปฏิบัติสืบไป

โอกาสเดียวกันนี้ยังมีพิธีสมโภชกฐินฯ ในช่วงเย็นของวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่

การทอดกฐินถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุ และมีความศรัทธาเลื่อมใสกันว่าเป็น “ยอดของมหากุศล” จนเป็นเหตุนำให้ผู้ได้มีส่วนในการทอดกฐินนั้น ได้มหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดประมาณ จึงนับเป็นโอกาสดียิ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างบุญใหญ่ในการทอดกฐินโดยพร้อมเพรียงกับชาวบ้านและพุทธศาสนิกชน ณ วัดแส็งแร็งในครั้งนี้

ทั้งนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประสานรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พุทธศาสนิกชน เป็นจำนวนเงิน 469,140 บาท ร่วมสมทบทุนถวายวัดแส็งแร็งต่อไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระพุทธสิหิงค์ องค์พ่อจตุคาม ทวดตุมปังและพ่อท่านทอง อดีตเจ้าอาวาสวัดแส็งแร็ง ได้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวซึ่งเป็นผู้มีจิตกุศลศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคุณงามความดี ได้ประสบแด่ความสุข ความเจริญ มั่นคงสถิตสถาพรด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และบริวารสมบัติ ทุกๆท่าน ทุกๆคน ตลอดไปเทอญประมวลภาพ

ข่าวโดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร