หลักสูตรทันตแพทย์และสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ผ่านการรับรองและเห็นชอบจากสภาวิชาชีพแล้วคณะกรรรมการทันตแพทยสภามีมติเห็นชอบ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรียบร้อยแล้ว ส่วนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) ผ่านความเห็นชอบจากสัตวแพทยสภาแล้วเช่นกัน

ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการทันตแพทยสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจัยสำคัญในการผ่านการรับรองในครั้งนี้เป็นผลมาจากวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทันตแพทยสภากำหนด ส่วนปัจจัยในเรื่องความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ทางทันตแพทยสภาได้มีการเดินทางเข้ามาตรวจประเมินมหาวิทยาลัยและผ่านการประเมินแล้ว โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 จะเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนชั้นปีที่ 3-6 จะเรียนที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในเรื่องสัดส่วนของคณาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา ที่ทันตแพทยสภากำหนดให้ต้องมีอาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 6 คน ก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวเช่นกัน

“หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 100 % ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือกระบวนการการเรียนการสอนจะใช้ระบบดิจิทัลใหม่ทั้งหมด เรียกว่า “Digital Dentistry” ห้องเรียนทุกห้องใช้ระบบ Smart Classroom มุ่งเน้นสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำงานวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ในต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เวียดนามและอินโดนีเซีย โดยปัจจุบันทางวิทยาลัยได้มีการหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น National University of Singapore (NUS) และ Kunming Medical University (KMU) และจะขยายความร่วมมือกับประเทศอื่นๆให้มากขึ้นต่อไป” ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย กล่าว

ด้าน ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี กล่าวว่า ที่ประชุมอนุมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และที่ประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติ ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว ซึ่งถือเป็นการยืนยันได้ว่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์มีความสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกประการ โดยในกรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2562-พ.ศ.2566) คณะกรรมการสัตวแพทยสภาจะลงมาตรวจประเมินการดำเนินงานหลักสูตรปีละ2ครั้ง เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย กล่าวต่อไปอีกว่า หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ของม.วลัยลักษณ์ถือเป็นหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย สอนแบบใหม่โดยอิงกับกรอบมาตรฐาน UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จากประเทศอังกฤษที่มหาวิทยาลัยได้นำมาใช้ ทำให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ เน้นกระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะวิชาชีพและทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้บัณฑิตมีขีดความสามารถ พร้อมที่จะไปทำงานทั้งในและต่างประเทศได้ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัตวแพทยสภา ในปัจจุบันวิทยาลัยได้มีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กเพื่อเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา พร้อมทั้งให้บริการการรักษาโรคไปพร้อมๆกันด้วย ในส่วนคณาจารย์ของวิทยาลัย นอกจากจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศแล้ว ยังมีอาจารย์ผู้สอนระดับศาสตราจารย์ชาวต่างชาติมาช่วยสอนนักศึกษาอย่างเข้มข้นด้วย

“เพื่อเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานให้นักศึกษาในทุกๆปีจะส่งนักศึกษาไปดูงานในต่างประเทศ โดยในปีที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ UniversitasGadjahMada, Yogyakarta, Indonesia กับที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน และยังได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ Ludwig Maximillion University, Munich, ประเทศ Germany และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่กรุงเวียนนา ประเทศ Austria และอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่จะขอการรับรองสถาบันกับสัตวแพทยสภาของประเทศออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อีกด้วย” ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย กล่าว

ทั้งนี้เพื่อโอกาสอันดีให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัยและใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงเปิด 2 หลักสูตรข้างต้น โดยกำลังเปิดรับบุคคลเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์https://entry.wu.ac.th/

ประมวลภาพ หลักสูตรทันตแพทย์

ประมวลภาพ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ขอขอบคุณภาพ จากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติและวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี