ม.วลัยลักษณ์จับมือกับประเทศจีน จัดประชุมพิเศษ “The Belt and Road” China -Thailand Universities Internet and Education Summit Forum ภายใต้หัวข้อ “The Development of Online Education in the AI Era,”การจัดประชุมพิเศษ “The Belt and Road” China -Thailand Universities Internet and Education Summit Forum ภายใต้หัวข้อ “The Development of Online Education in the AI Era,” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา วินด์แฮม กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศจีนและประเทศไทย โดยมี Research and Innovation MOOC China Alliance และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นที่ปรึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “Prospects and Future of Higher Education in China and Thailand” ในที่ประชุม

การจัด China-Thailand universities internet and education conference ครั้งแรกนี้ ประกอบด้วย International Knowledge Centre for Engineering Sciences and Technology under the Auspices of UNESCO (IKCEST) มหาวิทยาลัย Xi’an Jiaotong University สมาคมศิษย์เก่านักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศจีน (Thai Alumni Association of China’s Universities) และ Beijing Open Distance Education Center เป็นเจ้าภาพหลัก และมีหน่วยงานผู้จัด (Organizer) จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ ASEAN Chinese Testing International Service Center, Chinese Teachers (Thailand), Association Chulalongkorn University, Chiang Mai University, National Institute of Development Administration (NIDA), Walailak University, NanKai University, Beijing Language and Culture University, Dalian University of Technology, และ Northeastern University พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เข้าร่วมอีก 18 แห่ง แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยไทย 10 แห่ง และมหาวิทยาลัยในประเทศจีน 9 แห่ง รวมทั้งสิ้นกว่า 28 สถาบัน

การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “The Belt and Road Initiative” ของจีน Thailand’s 4.0 Strategies และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “The Development of Online Education in the AI Era,” เพื่อค้นหารูปแบบของอินเทอร์เน็ตแนวใหม่ที่สามารถรวมการพัฒนาและความร่วมมือด้านการศึกษาสากลไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างเครือข่ายอัจฉริยะทางการศึกษาตามยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม และสร้างสิ่งแวดล้อมในการฝึกอบรมแนวใหม่ที่ท้าทายและทันสมัย

จากความสำเร็จในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัด The IKCEST Training Program for Silk Road Science and Technology Development ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ


“The Belt and Road” China -Thailand Universities Internet and Education Summit Forum: “The Development of Online Education in the AI Era,”

“The Belt and Road” China-Thailand Universities Internet and Education Summit Forum is supported by education authorities of both China and Thailand, and it is the first China Thailand universities internet and education conference hosted by UNESCO International Engineering and technology center, Xi’an Jiao Tong University, the Thai Alumni association of China’s universities, and Beijing Open Distance Education Center.

Over the past five years, “The Belt and Road Initiative” has won positive responses from numerous countries. This Initiative and Thailand’s 4.0 strategies, and the Eastern Economic Corridor (EEC) plan, cooperation between the two countries requires a large number of skilled individuals. This forum’s theme, “The Development of Online Education in the AI Era,” explores the new mode of Internet combined with international educational cooperation and development, and builds a “Belt and Road” Intelligent Education Alliance, creating a new environment for international talent training. Smart connectivity, openness and cooperation, building together, promote the development.

Date and Venue : the 3rd December, 2019, at Menam Grand Room of Ramada Plaza by Wyndham Bangkok

Guiding unit: Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation MOOC China Alliance

Host: International Knowledge Centre for Engineering Sciences and Technology under the Auspices of UNESCO (IKCEST), Xi’an Jiaotong University, Thai Alumni Association of China’s Universities Beijing Open Distance Education Center

Organizer: ASEAN Chinese Testing International Service Center, Chinese Teachers (Thailand) Association, Chulalongkorn University, Chiang Mai University, National Institute of Development Administration (NIDA), Walailak University, NanKai University, Beijing Language and Culture University, Dalian University of Technology, Northeastern University.

Co-organizer: Assumption University of Thailand, Rangsit University, Sripatum University, Lampang Rajabhat University, Rajabhat Rajanagarindra University, Rajamangala University of Technology Bangkok, Bangkok Thonburi University, Chiang Mai Rajabhat University, Udon Thani Rajabhat University, Huachiew Chalermprakiet University, Srinakharinwirot University, Jilin University China, Medical University, Northeast Normal University, Jiangnan University, Fujian Normal University, University of International Business and Economics, Southwest University, Guangdong Mechanical & Electronical College of Technology.