ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

Facebook
Twitter
LinkedIn
วันนี้ (9 ธ.ค. 62) พ.ต.อ. ประสิทธิ์ เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและประชาสังคม พร้อมด้วย บุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด“Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 500 คน ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


 


กิจกรรมดังกล่าวจัดพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล และการเป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกัน โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้กำหนดจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต


ทั้งนี้เพื่อเน้นย้ำว่า ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีการกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง เพื่อรับชมรับฟังผู้แทนองค์การสหประชาชาติ แถลงสารองค์การสหประชาชาติ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. แถลงการณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ITA Award) และรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเดิน-วิ่ง “ Good Guy Run ๒๐๑๙” รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี


 


ข่าวและภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

ประมวลภาพ