อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำคณะผู้บริหารเดินทางไปลงนามความร่วมมือ MOU กับ Changhua Christian Medical Foundation และ Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวัน

Facebook
Twitter
LinkedIn


อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำคณะผู้บริหารเดินทางไปลงนามความร่วมมือกับ Changhua Christian Medical Foundation และ Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เดินทางไปลงนามความร่วมมือกับ Changhua Christian Medical Foundation และ Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวันการลงนามในครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และการทำวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ การส่งนักศึกษาของหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ไปสหกิจศึกษาที่โรงพยาบาลในเครือของ Changhua Christian Hospital เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ การพัฒนาการเรียนการสอน และการทำวิจัยในระดับสากลให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย มีมาตราฐานระดับนานาชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลของภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยในโอกาสเดียวกันนี้ อธิการบดีและคณะได้มีโอกาสไปเยือนมหาวิทยาลัย National Chung Shing University (NCHU) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อพูดคุยและแสวงหาความร่วมมือทางด้านการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ ส่วนวันที่ 7 ธันวาคม 2562 คณะได้เดินทางไปร่วมงาน 2019 Healthcare Expo Taiwan เพื่อศึกษาดูงานความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการแพทย์ โดยงาน Healthcare Expo ในปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ digital healthcare, smart hospital solutions, precision health และ new technology for cancer treatmentทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก Changhua Christian Medical Foundation และ The Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI) ประเทศใต้หวัน โดยการประสานงานของ Dr. Nina Kao, CEO of Overseas Medical Mission Center, Director of Taiwan AID, Changhua Christian Medical Foundation, Changhua Christian Hospital

ประมวลภาพ