ม.วลัยลักษณ์ และ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Facebook
Twitter
LinkedIn
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.แสงจันทร์ มิตรกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายสุรพงศ์ มิตรกูล ผู้จัดการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา นักเรียนของทั้ง 2 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 100 ปีศรีธรรมราชศึกษา โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

การลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนศรีธรรมราช การฝึกอบรมแก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย การใช้ประโยชน์จากข้อมูล อุปกรณ์ สถานที่ การจัดทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนความร่วมมือโครงการอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร รวมถึงการร่วมเป็นพันธมิตรทางวิชาการเพื่อการแนะแนวนักเรียนด้านการศึกษาต่ออีกด้วย

ประมวลภาพ