เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกฯ ติดตั้งระบบเฝ้าระวังเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก

Facebook
Twitter
LinkedIn
ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกฯ ม. วลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตั้งระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกจากครัวเรือนสู่ชุมชน แก่อาสาสมัครสาธารณสุขกองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2019 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช

การประชุมเชิงปฏิบัติการมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวนวัศน์ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดการประชุม โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน กิจกรรมการประชุมมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของอาสาสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรค การติดตั้งระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย การสื่อสารข้อมูลการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายแก่ผู้เกี่ยวข้อง และตัวอย่างการดำเนินการจาก “ลานสกาโมเดล” และ “นบพิตำโมเดล” จากทีมวิทยากรศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง อาจารย์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2) คุณชุมพร ผลประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา 3) คุณประยุทธ สิตุกา และ 4) นางอมตา จันทร์ปาน สาธารณสุขอำเภอนบพิตำ

ทั้งนี้เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับปัญหาโรคไข้เลือดออก ต้องการการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่มีความเฉพาะต่อพื้นที่ที่เป็นสังคมเมืองประมวลภาพ