ทันตะฯ มวล. ลงนามความร่วมมือกับมหา’ลัยในประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปาก ระดับปริญญาโทร่วมกัน

Facebook
Twitter
LinkedIn


วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) ลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ เพื่อพัฒนางานวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุณหมิง ประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปากในระดับปริญญาโทร่วมกัน

ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มวล. และ Prof.Dr. Xu Biao คณบดีคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุณหมิง (Kunming Medical University) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ เพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ของทั้ง 2 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ทางวิทยาลัยฯ จะส่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทย์นานาชาติไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุณหมิง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และทั้ง 2 สถาบัน จะมีการเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปากในระดับปริญญาโทร่วมกัน โดยในหลักสูตรจะเรียนที่ มวล. 2 ภาคการศึกษา และเรียนที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุณหมิง 4 ภาคการศึกษา นอกจากนี้ทั้ง 2 สถาบันจะร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัยทางด้านทันตแพทย์ให้มีความเข้มแข็งและทันสมัยมากขึ้นด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร