ม.วลัยลักษณ์ ขยายเครือข่ายสหกิจศึกษาสู่พื้นที่ภาคเหนือ รองรับสหกิจศึกษา 8 เดือน

Facebook
Twitter
LinkedIn


เมื่อวันที่ 20มกราคม 2563 ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตนันต์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และทีมงานจากศูนย์สหกิจศึกษาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและขยายฐานการปฏิบัติสหกิจศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือรองรับการปฏิบัติสหกิจ 8 เดือนของนักศึกษาโดยในช่วงเช้ามีการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตฯ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมดุสิต ดีทู จ.เชียงใหม่ มีสถานประกอบการชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 28 หน่วยงานเข้าร่วม ส่วนในช่วงบ่ายคณะผู้บริหารฯ ได้เดินทางไปแสวงหาความร่วมรือด้านสหกิจศึกษา กับ บริษัท Murata Electronic (Thailand) ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูนศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมเวทีสัมมนาครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับเรื่องสหกิจศึกษา ในอดีตระบบสหกิจศึกษา จะมีระยะเวลาเวลา4เดือน ซึ่งผลสะท้อนกลับสถานประกอบการพบว่า การไปสหกิจศึกษาเพียง4เดือนสั้นเกินไป มีการสอนงานยังไม่ครบถ้วน นักศึกษายังไม่ชำนาญ จึงได้ปรึกษาหารือกันและจึงขยับจาก 4 เดือน เป็น8 เดือน โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษารหัส62 เป็นต้นไป ทั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับผู้ประกอบการอย่างครบถ้วน มีโอกาส มีเวลาฝึกฝนทักษะ และเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทันทีไม่จำเป็นต้องทดลองงานอีก“ระบบสหกิจศึกษา 8 เดือน หรือ2 ภาคการศึกษา เชื่อว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้บัณฑิตของวลัยลักษณ์มีความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ และจะถูกใจผู้ประกอบการ เพราะไม่ต้องไปเสียเวลาทดลองงานอีก นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ศูนย์สหกิจศึกษา ขยายฐานการปฏิบัติสหกิจศึกษาสถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ พร้อมทั้งมีการอบรมอาจารย์นิเทศเพื่อสหกิจศึกษาเกิดประโยชน์กับนักศึกษาจริงๆด้วย”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ยังได้เพิ่มเติมถึงการปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ว่าปัจจุบันมีการส่งนักศึกษาไปในประเทศต่างๆจำนวน 17 ประเทศ และปัจจุบันมีนโยบายปรับปรุงทางด้านภาษาอังกฤษให้นะกศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ก็จะช่วยให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นด้วย สิ่งที่สำคัญระยะเวลา8เดือน จะทำให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศจริงๆ และเพิ่มโอกาสที่จะไปทำงานกับผู้ประกอบการในต่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย

ประมวลภาพ

 

ข่าวและภาพ โดย ธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร