ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการ อบรม “ถ่ายภาพ-ตัดต่อ คลิปวีโอด้วยสมาร์ทโฟน” ให้บุคลากรและผู้สนใจสามารถผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง

Facebook
Twitter
LinkedIn


ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรม “ถ่ายภาพ-ตัดต่อ คลิปวีโอด้วยสมาร์ทโฟน” ครั้งที่ 1 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้สนใจของมหาสิทยาลัยได้นำความรู้เบื้อต้นทั้งทฤษฏีและปฏิบัติไปใช้ในการผลิตสื่อด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องตุมปัง ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากอาจารย์และบุคลากรสนใจเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 40 คน

กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายภาคทฤษฏี ความรู้เบื้องต้นในการถ่ายภาพและการตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟน โดยใชแอฟพลิเคชั่น Kine Master จากนั้น ในช่วยบ่ายเป็นกิจกรรม Workshop แบ่งกลุ่มผลิตคลิปผลงาน โดยมีรางวัลสำหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานได้ถูกใจวิทยากร จำนวน 4 รางวัล อีกด้วย

ประมวลภาพ