อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ 101 คน ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF

Facebook
Twitter
LinkedIn


อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) จำนวนรวม 101 คน แบ่งเป็น ระดับ Senior Fellow จำนวน 24 คน และระดับ Fellow จำนวน 77 คน นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ จึงได้นำกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก The Higher Education Academy (HEA) มาใช้สำหรับการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพในการสอนมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มากกว่าการเรียนแบบท่องจำ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แก่คณาจารย์ไปแล้ว จำนวน 3 รุ่น และอยู่ระหว่างการอบรมรุ่นที่ 4 ซึ่งแต่ละรุ่นมีอาจารย์เข้ารับการอบรมรุ่นละ 60 คน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม อาจารย์ทุกคนจะต้องเขียนใบสมัครตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ตามรูปแบบที่กำหนด คือจะต้องครอบคลุมมิติด้านกิจกรรม (Areas of Activity) มิติด้านความรู้หลัก (Core Knowledge) และมิติด้านค่านิยมทางวิชาชีพ (Professional Values) และยื่นขอรับรองสมรรถนะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 Associate Fellow ระดับที่ 2 Fellow ระดับที่ 3 Senior Fellow และ ระดับที่ 4 คือ Principal Fellow ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยอาจารย์สามารถเลือกได้ว่าจะสมัครเพื่อขอรับรองสมรรถนะฯ ในระดับใด

การนำมาตรฐาน UKPSF มาใช้เป็นการสร้างมาตรฐานด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป