ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน

ประธาน 5ส หน่วยงาน

ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์

รักษาการแทนหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร

คณะกรรมการ 5ส มวล.

นางสุภาณี เพชรานันท์

รักษาการแทนหัวหน้างาน

คณะกรรมการ 5ส ประจำหน่วยงาน

นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา

พนักงานธุรการ

นายกรกช บุญอมร

รักษาการแทนหัวหน้างาน

สมาชิก

นางสมพร อิสรไกรศีล

รักษาการแทนหัวหน้างาน

นางสาวชลธิชา ปานแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอภิณห์ลักษณ์ เธียรปรีชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้ว

พนักงานธุรการ

นายโกศล ช่วยอุปการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บรรพต ใบมิเด็น

นายบรรพต ใบมิเด็น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางเจนจิรา พุมดวง

พนักงานธุรการ

นายธีรพงศ์ หนูปลอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจักรกฤษณ์ สงดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจริยา สุขชื่น

พนักงานธุรการ