ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส GREEN ส่วนสื่อสารองค์กร

นโยบาย/แผนการดำเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การมีส่วนร่วมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 5ส GREEN ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ส่วนสื่อสารองค์กร ได้กำหนดนโยบาย/แผนการดำเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการมีส่วนร่วมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 5ส ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไว้ดังนี้

นโยบาย 5ส / แผนการดำเนินการ

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของส่วนสื่อสารองค์กร มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพงาน โดยใช้เครื่องมือ 5ส ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
 • ผู้บังคับบัญชา (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร) และหัวหน้าส่วน สนับสนุนส่งเสริม และติดตามกำกับดูแล รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินการ โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยผลการดำเนินงาน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน
 • จัดทำแผนการดำเนินการ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 • ทำความเข้าใจ แจ้งปฏิทินการตรวจประเมินตามมาตรฐานกลาง
 • Big Cleaning หน่วยงานทุกเดือน หรือตามมติที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
 • ประเมินผล Self-Audit
 • รับการตรวจประเมินผลในระดับหน่วยงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย
 • ปรับปรุง พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน / ภายนอกหน่วยงาน
 • นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ..

1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุมส่วน
2.เป้าหมายในทุกกิจกรรมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 80-100%

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง
 • เพื่อให้การดำเนินงาน 5ส  เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร