ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การมีส่วนร่วมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 5ส GREEN ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน

สนับสนุนส่งเสริม รวมทั้งให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความสุขในการทำงานร่วมกัน


ประธาน 5ส หน่วยงาน

ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

สนับสนุนส่งเสริม และติดตามกำกับดูแล ให้เป็นไปตามข้อตกลง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและตอบสนองตามนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สุภาณี  เพชรานันท์

  1. คณะกรรมการกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับผิดชอบบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ 5ส ให้แก่บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร
  2. สนับสนุนดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงานตามนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการ 5ส ประจำหน่วยงาน

กรกช  บุญอมร  อุดรรัตน์  ธรรมดา

ร่วมกับคณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัย (สุภาณี  เพชรานันท์)
ในการประสานงาน ดูแล ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานกลางอย่างเคร่งครัด

สมาชิกในหน่วยงาน รับผิดชอบดำเนินการร่วมกัน

มาตรฐานกลาง

ผู้รับผิดชอบ

บอร์ด 5ส ประจําหน่วยงาน / เว็บไซต์หน่วยงานสุภาณี  เพชรานันท์
บรรพต  ใบมิเด็น
ป้ายบ่งชี้อุดรรัตน์ ธรรมดา
เจนจิรา  พุมดวง
โต๊ะทํางานและเคาน์เตอร์ทุกคน
อุดรรัตน์ ธรรมดา
ตู้เก็บเอกสารทุกคน
ชนน์ชนก บุญนนท์
แฟ้มเอกสารทุกคน
มนฤทัย  อินทร์แก้ว
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทุกคน
บรรพต  ใบมิเด็น
อุปกรณ์สํานักงาน
(โทรศัพท์ / โทรสาร / พรินเตอร์ /
เครื่องถ่ายเอกสาร)
มนฤทัย  อินทร์แก้ว
-เครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนพัสดุ ดูแล
ห้องประชุมN/A
ห้องรับแขก/มุมรับแขกอุดรรัตน์  ธรรมดา
เจนจิรา  พุมดวง
แผงสวิทซ์ไฟบรรพต  ใบมิเด็น
เครื่องปรับอากาศธีรพงศ์  หนูปลอด
ห้อง/พื้นที่เก็บของสํานักงานN/A
สุภาณี  เพชรานันท์
พงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว
ห้องเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหารN/A
ชลธิชา  ปานแก้ว
จริยา  สุขชื่น
ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
และระบบเครือข่าย
กรกช  บุญอมร
การดูแลถังดับเพลิงเจนจิรา  พุมดวง
ตู้น้ําดื่มจริยา  สุขชื่น
ถังขยะทุกคน
ชลธิชา  ปานแก้ว
บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร/
พื้นที่ใต้บันไดข้างห้องส่วนสื่อสารฯ
ทุกคน
พงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว
โกศล  ช่วยอุปการ
อภิณห์ลักษณ์ เธียรปรีชา
จักรกฤษณ์ สงดำ
การประหยัดพลังงานทุกคน
บรรพต  ใบมิเด็น
สุภาณี  เพชรานันท์
ธีรพงศ์  หนูปลอด

มาตรฐานพื้นที่

1. ห้องผลิตสื่อและสารสนเทศ และห้องควบคุมการออกอากาศ (ชั่วคราว)

:  กรกช  บุญอมร / โกศล  ช่วยอุปการ และทีมงาน

2. ตู้ยาสามัญประจำบ้าน

:  สมพร  อิสรไกรศืล

3. ห้องหัวหน้าส่วนฯ

:  มนฤทัย  อินทร์แก้ว

4. มุมเบ็ดเตล็ด : เอกสารเผยแพร่ นิทรรศการ ฯลฯ

:  อุดรรัตน์  ธรรมดา

ข้อมูลโดย นางสุภาณี  เพชรานันท์ ส่วนสื่อสารองค์กร
คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มีนาคม 2563