บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางเจนจิรา พุมดวง

Connect with me

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

  • นางสุภาณี เพชรานันท์
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ส่วนสื่อสารองค์กร
  • ว่าที่ ร.ต. จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ส่วนทรัพยากรมนุษยฯ
Post Views: 332