ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางเจนจิรา พุมดวง

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ตำแหน่งปัจจุบัน พนักงานธุรการ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • คณะทำงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่าย AEC ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 1. พิธีกร พิธีเปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี
 2. พิธีกรพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 ” (Workshop on UniNet Network and Computer Application : WUNCA) จัดโดยสำนักงานการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 3. วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการพูดและทักษะการเป็นพิธีกร ให้กับนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 4. วิทยากรอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในงานอาชีพเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
 5. วิทยากรอบรมหลักสูตร การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. พิธีกร
 2. การพูดในที่ชุมชน

Connect with me

pjanejir@wu.ac.th
0 7567 3797 , 3723
Miracle Jane

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

 • นางสุภาณี เพชรานันท์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ส่วนสื่อสารองค์กร
 • ว่าที่ ร.ต. จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ส่วนทรัพยากรมนุษยฯ