บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางเจนจิรา พุมดวง

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Connect with me

pjanejir@wu.ac.th ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0 7547 6321 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Miracle Jane ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

  • นางสุภาณี เพชรานันท์
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ส่วนสื่อสารองค์กร
  • ว่าที่ ร.ต. จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ส่วนทรัพยากรมนุษยฯ