ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสุภาณี เพชรานันท์

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(รักษาการแทนหัวหน้างาน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร เมื่อวันที่ 16/03/2536

พ.ศ.2536-2538 ปฏิบัติงาน ณ ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานชั่วคราว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารแหลมทอง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2538-2541 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานชั่วคราว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา และหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช (สำนักงานภาคสนาม)
พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน ปฏิบัติงาน ณ อาคารวิจัย และอาคารบริหาร ตามลำดับ

รักษาการแทนหัวหน้างาน ส่วนสื่อสารองค์กร เมื่อวันที่ 01/10/2560

ช่วง พ.ศ.2541 – 2550

 • ที่ปรึกษาชมรมถ่ายภาพ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • พี่เลี้ยง/ประกวดนางนพมาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกวด ณ อำเภอท่าศาลา (ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 1 )
 • จัดกิจกรรมโครงการค่ายวรรณกรรม เยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ พัฒนาทักษะการเขียนการอ่าน และสร้างสำนึกรักการอ่านการเขียนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาแนวคิด ค่านิยม และขีดความสามารถในด้านการถ่ายทอดข้อมูล ผ่านงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์โดยการสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานภายนอกและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์ และการบริการวิชาการแก่สังคม

ช่วง พ.ศ.2550 – 2563

 • ที่ปรึกษากุล่มพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอท่าศาลา
 • ผู้ก่อตั้ง/ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรม ชุมชนคนหลังไมค์ (พิธีกร)
 • เลขานุการคณะกรรมการสโมสรวลัยลักษณ์
 • คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นก่อตั้ง
 • จัดทำโครงการ/ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรม คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก.ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 14 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย บูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • จัดทำโครงการการแข่งขันฟุตบอลการกุศล นัดพิเศษ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีม “ดาราสิงห์ยูสตาร์” พบทีม ประชาคมนคร สื่อมวลชน และ ม.วลัยลักษณ์ โดยได้รับเงินบริจาคเพือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมกองทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาแก่สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ประมาณ 119,000 บาท
 • จัดโครงการ "เรียนที่ใช่ ทำงานที่ชอบ ต้นกล้า @ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2012 : สัญจรโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้างการรู้จักและสำรวจข้อมูลเพื่อผลได้ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสื่อมวลชนในภูมิภาคต่างๆ
 • จัดโครงการกิจกรรมชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีผลงาน/รางวัลระดับประเทศ โดยเดินทางไปพบผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว และนักเรียน เพื่อมอบโล่แสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้และภูมิภาคต่างๆ
 • จัดกิจกรรมค่าย “ครอบครัวพอเพียง” และหนังสือ ในโครงการปลูกสำนึกครอบครัวพอเพียง เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
 • จัดกิจกรรม "ทานตะวันบานที่วลัยลักษณ์" เชิญชวนผู้นำชุมชน ชาววลัยลักษณ์และนักท่องเที่ยว เยี่ยมชมความงดงามของทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่ง บนเนื้อที่กว่า 80 ไร่
 • จัดทำโครงการ Walailak Young Ambassador Camp จำนวน 5 รุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน พี่ ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนจะได้ค้นพบตัวเองในการเลือกหลักสูตรที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้บรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยจัดในรูปแบบค่ายการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนได้รับข้อมูลการเรียนการสอน ศักยภาพของสำนักวิชา เรียนรู้ TCAS การจัดทำ Portfolio
 • พัฒนาระบบงานต้อนรับ นำชม ร่วมกับคุณบรรพต (จัดทำข้อมูล ระบบจองเข้าเยี่ยมชม ม.วลัยลักษณ์)
 • พัฒนางาน จัดทำฐานข้อมูลพิธีกร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • พิธีกร/ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ-โทรทัศน์
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ การจัด Event ระดับประเทศ

ช่วง พ.ศ.2550-2560

บุคคลดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2560

ผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการ ค่ายวรรณกรรม เยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ พ.ศ.2543-2555 (12 ปี)

รางวัลเข็มวชิราวุธานุสรณ์ เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 : บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้ความช่วยเหลือกิจการกองทัพภาคที่ 4 และสังคมส่วนรวม
« 1 ของ 2 »

Connect with me

nsupanee@wu.ac.th
0 7567 3725
Zupa Phet

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

 • นางกอบสุข อรชร
  หัวหน้างาน ส่วนกิจการนักศึกษา
 • นางเกศิณี พรหมชาติ
  หัวหน้างาน ส่วนอำนวยการและสารบรรณ