บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสุภาณี เพชรานันท์

นางสุภาณี เพชรานันท์

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(รักษาการแทนหัวหน้างาน) ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Connect with me

nsupanee@wu.ac.th ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0 7547 6322 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Zupa Phet ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

  • นางกอบสุข อรชร
    หัวหน้างาน ส่วนกิจการนักศึกษา
  • นางเกศิณี พรหมชาติ
    หัวหน้างาน ส่วนอำนวยการและสารบรรณ