บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา

นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Connect with me

peed2505@hotmail.co.th ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0 7547 6317 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
udonrat_thammada ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

  • นายธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ศูนย์บริการการศึกษา