ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

หลังจากจบการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พ.ศ.2525) ในปี พ.ศ.2526-2528 ได้ไปสมัครเป็นครู สอนอยู่ 2 ปี ที่โรงเรียนสหมิตรวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ที่ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีรรมราช จากนั้นในปีถัดมา พ.ศ.2528-2536 ได้เข้าทำงานที่บริษัท หจก.นครดี.ซี จำกัด แผนกการบินไทย มหาชน ในตำแหน่ง โหลดคอนโทรลและกราว์เช็คอิน 8 ปีกว่า หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2536 ได้ทราบข่าวว่ามีมหาวิทยาลัยได้มาตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ได้ไปสมัครเป็นพนักงานธุรการ ส่วนประชาสัมพันธ์ และได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2536 จนถึงปัจจุบัน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  การแนะแนวการศึกษา

 1. ครูสอนโรงเรียนสหมิตรศึกษา ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2526-2528
 2. พนักงานภาคพื้นสายการบินไทย จำกัด มหาชน ณ บริษัท หจก.นครดี ซี พ.ศ.2528-2536
 3. พนักงานธุรการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15 เมษายน 2536 – ถึงปัจจุบัน
 • การแนะแนวการศึกษา
 • การร่วมจัดนิทรรศการ
 • โครงการ สื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์
 • ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
 • การจัดนิทรรศการ
 • ต้อนรับคณะ
 • ที่ปรึกษาและผู้จัดการชมรมวอลเลย์บอลบุคลากรและนักศึกษา
 • ผู้ประกาศ

Connect with me

peed2505@hotmail.co.th
0 7567 3723
udonrat_thammada

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

 • นายธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ศูนย์บริการการศึกษา