บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายกรกช บุญอมร

นายกรกช บุญอมร

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รักษาการแทนหัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ

Connect with me

bkorakot@wu.ac.th ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0 7547 6325 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Korakot Bun-amorn ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

  • นายสุขุม ศรีสมบัติ
    หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและสื่อเผยแพร่ ศูนย์บริการวิชาการ
  • นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ
    นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา