ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายกรกช บุญอมร

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการแทนหัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ

ข้อมูลส่วนตัว [ประวัติการทำงาน – ปัจจุบัน]

4 กรกฎาคม 2540 –  ปัจจุบัน   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 1. ที่ปรึกษาชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2541-ปัจจุบัน
 2. ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบโครงการ WU Presenter ปี 2547
 3. ผู้รับผิดชอบการจัดนิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล ท่านพุทธทาสภิกขุ ปี 2549 
 4. ผู้รับผิดชอบและดำเนินงาน Walailak Channel  สื่อโทรทัศน์และวิทยุ บนอินเทอร์เน็ต
  ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
 5. คณะทำงานและคณะกรรมการ ในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น กรรมการตัดสินการประกวด ดาว-เดือน กรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ กรรมการตัดสินการประกวดดรัมเมเยอร์ ขบวนพาเหรด กองเชียร์ฯ การแข่งขันกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฯลฯ
 6. กรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ปี พ.ศ.2563-ปัจจุบัน
 1. การผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
 1. บุคลากรดีเด่นด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2562
 2. ที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่น (ชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ปี 2552

Connect with me

bkorakot@wu.ac.th
0 7567 3726
Korakot Bun-amorn

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

 • นายสุขุม ศรีสมบัติ
  หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและสื่อเผยแพร่ ศูนย์บริการวิชาการ
 • นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ
  นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา