บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว

นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Connect with me

pongpipat.pr@wu.ac.th ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0 7547 6327 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Pongpipat Promkaew ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

  • นายจักรกฤษณ์ สงดำ
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ส่วนสื่อสารองค์กร

  • นายอภิณห์ลักษณ์ เธียรปรีชา
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ส่วนสื่อสารองค์กร