ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 1. Infographic เส้นทางเดินรถ รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. Motion grapgic Walailak Go Green Series
 3. Motion grapgic 4วิธีป้องกันตนเองเบื้องตนจากไวรัส COVID-19
 1. Computer Graphic
 2. Infographic
 3. Motion graphic
 1. เกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น
 2. เกียรติบัตรการอบรม“การสร้าง Motion Graphic อย่างมืออาชีพ”

Connect with me

pongpipat.pr@wu.ac.th
0 7567 3726
Pongpipat Promkaew

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

 • นายจักรกฤษณ์ สงดำ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ส่วนสื่อสารองค์กร

 • นายอภิณห์ลักษณ์ เธียรปรีชา
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ส่วนสื่อสารองค์กร