ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้ว

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

– จบชั้นมัธยมตอนปลายจากโรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ อ.ศศ.(วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

-จบปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์   ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช

ปี พ.ศ. 2530- 2534 –ปฏิบัติงานตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวลา 5 ปี

ปี พ.ศ.2534 –ปฏิบัติงานตำแหน่ง ธุรการ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเวลา  1 ปี

ปี พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน สอบบรรจุ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ งาน/ฝ่าย งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเวลา 28 ปี

-งานสารบรรณและธุรการ

– งานเลขานุการ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร

-งานเลขานุการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

 1. งานสารบรรณ
 2. งานธุรการ
 3. งานเลขานุการ

Connect with me

ywannee@wu.ac.th
0 7567 3727
มนฤทัย อินทร์แก้ว

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

 • นางอรวรรณ สิงหสุวรรณ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ส่วนอำนวยการและสารบรรณ
 • นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ส่วนอำนวยการและสารบรรณ