บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้ว

นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้ว

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Connect with me

ywannee@wu.ac.th ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0 7547 6323 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มนฤทัย อินทร์แก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

  • นางอรวรรณ สิงหสุวรรณ
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ส่วนอำนวยการและสารบรรณ
  • นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ส่วนอำนวยการและสารบรรณ