บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Connect with me

chonchanok.bo@wu.ac.th ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0 7567 3726 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Fahsaii Chonchanok ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

  • นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ส่วนสื่อสารองค์กร