ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวจริยา สุขชื่น

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

พ.ศ. 2543-2562  ปฏิบัติงาน  ณ ศูนย์แทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ปฏิบัติงาน  ณ ส่วนสื่อสารองค์กร อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • ร่วมพัฒนาระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดระบบลำดับการงางผังระบบที่ใช้งานในปัจจุบัน รวมถึงการเป็นโอเปอเรเตอร์กลาง
 • เป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ไทย-ญี่ปุ่น ของมูลนิธิโรตารี่สากล อาชีพด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • วิทยากรหลักสูตรการรับโทรศัพท์อย่างมืออาชีพและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ของนักศึกษาก่อนก้าวสู่สถานประกอบการ สหกิจศึกษาและอาชีพ สำนักวิชาการจัดการ สาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 1. ผู้ประสานงาน โอเปอเรเตอร์ส่วนกลาง  ระบบ Call Center

Tab Content

Connect with me

sjariya@wu.ac.th
0 7567 3795, 3748
บ้านสวนปุณปัณลานสกา โฮมสเตย์

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

 • นางสุภาณี เพชรานันท์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ส่วนสื่อสารองค์กร
 • นางเจนจิรา พุมดวง
  พนักงานธุรการ
  ส่วนสื่อสารองค์กร