บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาว จริยา สุขชื่น

นางสาวจริยา สุขชื่น

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Connect with me

sjariya@wu.ac.th ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0 7547 6316 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บ้านสวนปุณปัณลานสกา โฮมสเตย์ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

  • นางสุภาณี เพชรานันท์
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ส่วนสื่อสารองค์กร
  • นางเจนจิรา พุมดวง
    พนักงานธุรการ
    ส่วนสื่อสารองค์กร