ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรพต ใบมิเด็น

นายบรรพต ใบมิเด็น

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การทำงาน

 • 2548 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 2542 พนักงานธุรการ งานผลิตสื่อและสารสนเทศ ส่วนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การศึกษา

 • ศิลปศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ออกแบบพาณิชยศิลป์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
 • เว็บไซต์ส่วนสื่อสารองค์กร
 • ร่วมพัฒนาระบบบริการข่าว มวล.
 • สื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ปฎิทิน + ภาพประกอบ ปี 2563
 • วิทยากรอบรมโปรแกรมการตกแต่งภาพสำหรับเว็บไซต์
 1. Graphic Design
 2. Web Design
 3. Infographic
« 1 ของ 2 »

Connect with me

bbunpoht@wu.ac.th
0 7567 3729
Bunpoht Baimiden

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

 • นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร