บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรพต ใบมิเด็น

นายบรรพต ใบมิเด็น

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Connect with me

bbunpoht@wu.ac.th ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0 7547 6320 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Bunpoht Baimiden ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

  • นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร