ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายธีรพงศ์ หนูปลอด

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สารสนเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตร์

การทำงาน
1.สหกิจศึกษา บ.กันตนาออแกไนเซอร์ กทม.
2.ปี2548 Script Writer&Editor บริษัท GenX Academy กทม.
3.ปี2549 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ ม.วลัยลักษณ์
4.ปี2549-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสื่อสารองค์กร

 • ผลงานเด่น/ความภาคภูมิใจ
 • เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนระดับภูมิภาคและระดับประเทศกว่า 300 ชิ้นงานต่อปี
 • สร้างเครือข่ายสื่อมวลชน สื่อโซเชียลมีเดียในกรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราชและหาดใหญ่
 • ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม ในปีงบประมาณ2562 และปี2559
 • ผู้ช่วยสอนในรายวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตร์
 • วิทยากรอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • เป็นที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปี2555-2561
 • เหรียญทองแดงกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยปี 2552 และปี2555
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาแบดมินตันวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป2017
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแบดมินตัน
 1. การเขียนข่าว/คอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์
 2. การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
 3. กีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่

Connect with me

ntheera@wu.ac.th
0 7567 3728
teerapong.nooplod

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

 • นางสุภาณี เพชรานันท์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ส่วนสื่อสารองค์กร
 • ว่าที่ ร.ต. จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ส่วนทรัพยากรมนุษยฯ