บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวชลธิชา ปานแก้ว

ชลธิชา ปานแก้ว

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Connect with me

chonthicha.pa@wu.ac.th ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0 7567 3748 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Pleng Pankaew ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

  • นายธีรพงศ์ หนูปลอด
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ส่วนสื่อสารองค์กร
  • 3. นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ส่วนสื่อสารองค์กร