Facebook
Twitter
LinkedIn

สื่อสารองค์กรมวล. จัดอบรม Social Media กับแนวทางการสื่อสาร การสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรม “Social Media กับแนวทางการสื่อสาร การสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ” เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้นำความรู้ไปใช้ในการเสริมสร้างทักษะด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรผ่านสื่อดิจิทัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงาน มี ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและที่ปรึกษาด้านสื่อและการสื่อสาร เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 11–12 กันยายน 2563 มีบุคลากรและรอบนักศึกษาร่วมกว่า 150 คน ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวในการอบรมครั้งนี้ว่า ทักษะการสร้าง content ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานในชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดอบรมให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่จะช่วยเสริมสร้างเติมเต็มทักษะด้านการสร้าง content ของแต่ละคนให้น่าสนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานได้อย่างมืออาชีพต่อไป

สำหรับเนื้อหาในการอบรม “Social Media กับแนวทางการสื่อสาร การสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ” ประกอบด้วยโลกออนไลน์กับสังคมไทยในยุคดิจิทัล , การสร้างกลยุทธ์ Content บนโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพ และ ห้า Checklist สร้างคอนเทนต์ดี ๆ ซึ่งบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน

  

ประมวลภาพ
ข่าว/ภาพ โดย นางสาวธิติมา รินสวัสดิ์ ส่วนสื่อสารองค์กร