Facebook
Twitter
LinkedIn

สื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Walailak Brand Ambassador 2020

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสื่อสารภาพลักษณองค์กร : Walailak Brand Ambassador 2020 เพื่อให้ผู้แทนนักศึกษาแต่ละสำนักวิชา/วิทยาลัย ได้รับรู้พัฒนาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และร่วมเป็นสื่อบุคคลที่สำคัญ ในฐานะยุวฑูตทำหน้าที่เป็น Ambassador สื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก โดยมีนักศึกษาจากสำนักวิชาและวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 70 คน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมพูดคุยถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตในช่วงการเป็นนักศึกษา ตลอดจนการเข้ามาทำหน้าที่ตำแหน่งอธิการบดี ที่ต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นแผ่นดินแห่งความรุ่งโรจน์ Land of Glory ที่มุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

“ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่จะเข้ามาร่วมเป็น Brand Ambassador ในการเผยแพร่กิจกรรม โครงการดี ๆ  ของมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นไปสู่สังคมภายนอก อยากให้พึงตระหนักไว้ว่า บ้านนี้เป็นบ้านของเรา เราเป็นเจ้าของบ้านที่จะต้องทำหน้าที่ช่วยกันดูแลบ้าน ถ้ามีข้อบกพร่องต้องช่วยกันแก้ไข เผยแพร่กิจกรรมดี ๆ สิ่งดี ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น และเราจะภูมิใจที่บ้านของเราได้เป็นที่รู้จักและมีชื่ออยู่ในระดับโลก ” อธิการบดีกล่าว

ในส่วนของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวว่า Walailak Brand Ambassador เป็นโครงการตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเชิญผู้แทนนักศึกษาแต่ละสำนักวิชาเข้าร่วมกิจกรรม เป็นสื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็น Presenter ในการสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ ซึ่งผู้แทนนักศึกษาแต่ละสำนักวิชาถือเป็น Ambassador มีหน้าที่อันทรงเกียรติ ที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย ฉะนั้นขอให้ผู้แทนนักศึกษามีความภาคภูมิใจและตั้งใจช่วยกันเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จักและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความภาคภูมิใจทั้งปัจจุบันและอนาคตต่อไป

การจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนได้มาร่วมกันรับฟังแนวคิดนโยบายเพื่อจุดประกายในฐานะ Brand Ambassador ของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ เช่น ภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพ การพูดต่อที่ชุมชน ทักษะการบันทึกภาพ เขียนข่าว เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อและงานกิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อ Social media และงานกิจกรรมโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

  
 

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวธิติมา รินสวัสดิ์ ส่วนสื่อสารองค์กร