Facebook
Twitter
LinkedIn

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

           วันนี้ (25 กันยายน 2563)  เวลา 16.10 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

โอกาสนี้  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 2,031 คน พระราชทานเหรียญรางวัลแก่บัณฑิต จำนวน 28 คน และผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา จำนวน 5 คน พระราชทานโล่กิตติการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 คน  และพระราชทานเข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย จำนวน 1 คน

 ในการนี้ พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า “…บัณฑิตทุกคนผู้มีความอุตสาหะพยายาม    จนสำเร็จการศึกษาแล้วในวันนี้ ย่อมมุ่งหวังที่จะนำความรู้ความสามารถ  ไปใช้สร้างความสำเร็จในอาชีพการงาน และสร้างความเจริญของชีวิตในวันข้างหน้าต่อไป แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันนี้ ประเทศทั้งหลายทั่วโลกได้ประสบปัญหาต่าง ๆ   อย่างรุนแรงและกว้างขวาง  ทั้งในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ  ทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นแน่วแน่  และเตรียมตัวให้พร้อม ที่จะนำพาตนเองและชาติบ้านเมืองของเรา ให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งปวง และมีความก้าวหน้ามั่นคงต่อไป  ด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สุขภาพจิตใจเข้มแข็ง เพราะสุขภาพกายและจิตที่ดีนั้น เป็นพื้นฐานสำคัญให้คนเรานำความรู้ความสามารถ ไปใช้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต  ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ถ้าทำได้ดังที่กล่าวมานี้  บัณฑิตก็จะเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคง  ให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้สมดังที่มุ่งหวัง…”

 

ประมวลภาพ