รายงานผลการผลิตและเผยแพร่สื่อสารสนเทศ Walailak Channel ประจำปีงบประมาณ 63