โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook
Twitter
LinkedIn
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลับ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563  เห็นว่า นายวิจิตร ศรีสอ้าน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 มกราคม 2564  จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจิตร ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
          ดอน ปรมัตถ์วินัย
          รองนายกรัฐมนตรี