คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่

ส่วนสื่อสารองค์กรในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ประจำปี 2564

ตามข้อ 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 12 คน แต่ไม่เกิน 29 คน  ประกอบด้วย (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ           (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ  (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจประกอบด้วยบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย (4) ให้มีรองประธานกรรมการ 1 คน หรือหลายคนก็ได้ซึ่งคณะกรรมการเลือกจากกรรมการตาม (2) และ (3) และ (5)  ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีกำหนดเป็นเลขานุการ

 

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้

  1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)                                                                         เป็นประธานกรรมการ
  2. นายสุทิน พรชัยสุรีย์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)                                                                                   เป็นกรรมการ
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน)         เป็นเลขานุการ

 

หลังจากนั้นสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

  1. นายธีระชัย เชมนะสิริ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)               เป็นประธานกรรมการ
  2. อธิการบดี                                                                                                    เป็นกรรมการ
  3. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)           เป็นกรรมการ
  4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน           เป็นเลขานุการ

 

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ

คำสั่ง คสส.ปัจจุบัน