แนะนำหนังสือ คู่มือการดูนก “WU BIRDS” คัมภีร์เล่มใหม่สำหรับการดูนกใน ม.วลัยลักษณ์

Facebook
Twitter
LinkedIn

หนังสือคู่มือศึกษาธรรมชาติ นกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WU BIRDS เรียบเรียงโดย ปิยะพงค์  โชติพันธุ์  หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาและรูปภาพนกชนิดต่างๆกว่า 158 ชนิด มีทั้งนกพันธุ์หายาก เช่น นกอัญชันป่าขาเทา นกหนูแดง นกอัญชันอกเทา นกแต้วแร้วธรรมดา นกเงือกกรามช้างปากเรียบ นกนางนวลแกลบแคสเปี้ยน นกกะเต็นน้อยสามนิ้ว รวมถึงนกชนิดทั่วไปอื่นๆ พิมพ์ครั้งที่ 1 ขนาด 180 หน้า จำนวน 200 เล่ม  เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจดูเรียนรู้ศึกษา ความสวยงามและพฤติกรรมของนก ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวดูนก โดยอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หนังสือคู่มือศึกษาธรรมชาติ นกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับชีววิทยาบางประการของนกและกิจกรรมดูนกในธรรมชาติภายในบริเวณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นข้อมูลที่ผู้เรียบเรียง (ผศ.ดร.ปิยะพงค์ โชติพันธุ์) ได้รวบรวมไว้ตั้งแต่เริ่มดูนกในมหาวิทยาลัย ฯ เมื่อปี พ.ศ.2541 ต่อมาในปี พ.ศ. 2563  อุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมสนองพระราชดำริฯ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการสำรวจชนิดนกในอุทยานพฤกษศาสตร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สมบูรณ์มากขึ้น รวมชนิดนกจากข้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่ทั้งสิ้น 158 ชนิด  เป็นทั้งนกที่อยู่หากินเป็นประจำในพื้นที่และนกอพยพเข้ามาตามฤดูกาล มีทั้งนกป่าและนกน้ำ แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ควรมีการจัดการให้เหมาะสมและอนุรักษ์ไว้

  

การเรียนรู้เกี่ยวกับนกจะเชื่อมโยงไปยังสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยทั้งทางกายภาพและชีวภาพซึ่งล้วนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการสร้างจิตสำนึกรักหวงแหนและปกปักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตามความมุ่งหวังของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพจ : WBP Walailak Botanic Park  โทร.080 265 3578

……………………………………………………………………..

คู่มือศึกษาธรรมชาตินก ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรียบเรียงโดย  ปิยะพงค์  โชติพันธุ์

บรรณาธิการ  รวมพร  คงจันทร์

ศิลปกรรมและรูปเล่ม  ศักดิ์ดา  ใบมิเด็น

พิมพ์ครั้งที่ 1 – 180 หน้า – จำนวน 200 เล่ม

นก 158 ชนิด

ISBN 978-974-7557-82-4