สื่อสารองค์กร มวล. จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านประชาคมท่าศาลา

Facebook
Twitter
LinkedIn

  

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านประชาคมท่าศาลา เพื่อให้ประชาสังคม กลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลารับรู้ถึงวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหาร พัฒนาการความก้าวหน้า ตลอดจนแผนงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน สังคม ในอำเภอท่าศาลา

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับพร้อมพูดคุยถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณะกรรมการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอท่าศาลา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุม AD 3401 (250 ที่นั่ง) ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ        

 

 

  

  

ประมวลภาพ